Névadó ünnepség

        2008. május 17-én iskolánk ünnepélyes keretek között felvette a Berde Mózes Unitárius Gimnázium nevet, ily módon tisztelegve iskolánk legnagyobb jótevője előtt.

 

       

           Már életében sokszor adományozott az unitárius közösség számára (adományai elsősorban a kolozsvári és székelykeresztúri iskolákat, illetve különböző egyházközségeket részesítettek előnyben). Mégis, legfontosabb adományát a végrendeletében elrendeltek jelentették, mely szerint az unitárius egyházat tette vagyonai örökösének bizonyos feltételek teljesítése mellett. A végrendelet harmadik paragrafusában a székelykeresztúri gimnázium réBerde Mózes 1815-ben született Szentivánlaborfalván és 1825-1834 között volt iskolánk diákja. Székelykeresztúr után Kolozsvárott és Marosvásárhelyen folytatta tanulmányait és 1841-ben tette le az ügyvédi esküt. Az 1848-as forradalom idején kormánybiztosként tevékenykedett, majd halálra ítélték. 1852-ben ítéletét fogházbüntetésre módosították és a Csehországi Josefstadtba vitték. 1856-ban történt szabadulása után számos egyházi és világi tisztséget töltött be, így 1865-1872 között országgyűlési képviselő Deák Ferenc pártjának tagjaként, eközben 1867 és 1871 között belügyminiszteri tanácsos.

         Egyházi hivatalai: 1845-től főtanácsi tag; 1845-1847 között az egyház jogtanácsosa; 1881-1890 között a jószág-felügyelőségi hivatal elnöke, közben a jog- nevelésügyi és pénzügyi bizottságok tiszteletbeli elnöke.

szére 100.000 forintot, a kolozsvári főiskolára ugyancsak 100.000 forintot adományozott. A negyedik paragrafusban a fennmaradó pénzei kamatjának 2/5-ét tőkésíteni, 3/5-ét elkölthetőnek rendeli megjelölt iskolai és egyházi célokra. A nyolcadik paragrafusban nagybúni birtoka jövedelméből alapítványt tesz Kolozsvárott 100, Tordán és Székelykeresztúron 50-50 tanuló részére (Berde-cipó).

 

         1893. szeptember 22-én halt meg és szeptember 26-án temették el a Házsongárdi temetőbe.

        A névadó ünnepség bevezető mozzanataként meghívottaink és az érdeklődők a helybeli unitárius egyházközség ta

nác

stermében jelentkeztek be.

      11 órától vette kezdetét az ünnepi istentisztelet, ahol a szószéki szolgálatot D. Dr. Szabó Árpád úr, az Erd

élyi Unitárius Egyház püspöke végezte.

 

    Beszédét iskolánk kórusának fellépése követte: Nemes Annamária zenetanárnő-karnagy vezetésével Berkesi Sándor: Laus Viventi Deo és Bartók Béla: Levél az otthoniakhoz című műveit énekelték.

        Az istentisztelet után a meghívottak a régi iskolazászlót követve az iskola főbejáratához vonultak a gimnázium diákjainak díszsorfala között, ahol koszorúzásra került sor.

        Először D. Dr. Szabó Árpád püspök úr, Dr. Rezi Elek egyházi főjegyző úr és Varró Margit igazgatónő helyeztek el koszorút Berde Mózes szobránál, majd Szombatfalvi József székelykeresztúri esperes-lelkész és Andrási Benedek aligazgató tisztelgett Orbán Balázs szobra előtt, koszorút elhelyezve.

Berde Mózes szobránál további koszorúkat helyeztek el: Máté Zoltán, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium aligazgatója; Tőkés Zsolt, a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kiss Gergely Református Kollégium igazgatója, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének képviseletében Lászlófy Pál elnök, Burus-Siklódi Botond alelnök; valamint Hargita Megye Tanfelügyelősége részéről: Bondor István főtanfelügyelő és Costea Constantin főtanfelügyelő-helyettes urak.

A koszorúzást követően lelepleződött az új névtábla, miközben I. és II. osztályos diákjaink lufikat engedtek a magasba.

A vendégek és a diákság ünnepélyes bevonulását követően a gimnázium parkjában először Varró Margit igazgatónő mondta el ünnepi beszédét.

Csomos Éva-Zsuzsánna X. A osztályos diákunk Kányádi Sándor: Öreg iskola ünnepére című versét szavalta, majd köszöntő beszédet mondott Bondor István úr, Hargita Megye főtanfelügyelője és Benyovszki Lajos úr, Székelykeresztúr Város polgármestere.

  Sorbán Enikő homoródalmási kántortanító-énekvezér, iskolánk véndiákjának népdaléneklése után Kányádi Orsolya Diáktanács-elnöknő beszéde közvetkezett.

Kiss Attila művész, a temesvári Csíki Gergely Színház színésze, iskolánk véndiákjának előadását követően sor került az új iskolazászló behozatalára.

A Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség ajándékát, az új iskolazászlót Szombatfalvi József esperes-lelkész ünnepi beszéd keretében adta át és áldotta meg.

Miután iskolánk kórusa, Nemes Annamária zenetanárnő-karnagy vezetésével elénekelte Nagy Ferenc nyugalmazott segesvári lelkész névadó ünnepségünk alkalmára írt Berde Mózes szép scholája című indulóját, Dr. Kovács Sándor teológiai tanár, egyháztörténész egy rövid előadás keretében méltatta Berde Mózes személyiségét.

Pap Mária esperes asszony, Szentivánlaborfalva lelkésznőjének üdvözletét Andrási Benedek aligazgató olvasta fel.

Miután Török Karola IX. B osztályos diákunk Wass Albert: Vizek felett című versét elszavalta, D. Dr. Szabó Árpád püspök úr, Szombatfalvi József esperes úr és Varró Margit igazgatónő hozzáfogtak azon csemete elültetéséhez, melynek gyökerére a földet a szentivánlaborfalvi unitárius egyházközség adományozta.

Ezután ünnepi beszéd keretében Dr. Elekes Botond, a Magyarországi Unitárius Egyház főgondnoka és Péterffy Miklós, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség felügyelő gondnoka adtak át ajándékot iskolánknak.

       Időközben a kézdivásárhelyi országos vallás olimpiász záróünnepélyéről megérkeztek és beszédet mondtak Pásztor Gabriella és Vasile Timis, az Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium államtitkára, illetve vallás szakos tanfelügyelője.

Bartha Alpár végzős diákunk Berde Mózes idézetet olvasott fel, majd a Szózat eléneklése és az iskolazászló kivitele következett.

Névadó ünnepségünk egy állófogadással ért véget a Balázs Ferenc Díszteremben, ahol a pohárköszöntőt Dr. Rezi Elek egyházi főjegyző, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektora mondta.

 

 

 

 

Névadó ünnepségünk megszervezéséhez hozzájárultak, illetve az iskola javára adományt tettek:

Erdélyi Unitárius Egyház

Berde Mózes Unitárius Gimnázium

Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség

Székelykeresztúr Város Önkormányzata

Communitas Alapítvány

Montplast Kft., Székelykeresztúr

Ozsváth Ilona úrhölgy

Orbán Balázs Gimnázium

Pipacsok Néptáncegyüttes

Kékiringó Virágüzlet, Székelykeresztúr

Dr. Farkas Csaba úr

Gagyi Dénes úr

Sófalvi Klára úrhölgy

Báró Gabriella úrhölgy

Fazakas István úr

Dobos Albert úr

Jakabházi Vera úrhölgy